Lana, Dráty, Pružiny, Ocelové kordy, pružinové dráty, kovové tkaniny - Etický kodex - ŽDB DRÁTOVNA a.s. 
 ETICKÝ KODEX ŽDB DRÁTOVNA a.s.

O nás
Historie
Management
Video prohlídka
Tiskové zprávy
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Výběrová řízení
Etický kodex
Firemní kultura
Sponzorství
Projekt ESF
Průzkum spokojenosti
Kariéra
Zpravodaj
Zásady chování obchodní společnosti

Náš podnik, obchodní společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s., je podnikem s dlouhou tradicí hutní výroby; již od roku 1885, kdy byl založen, se utvářely hodnoty, na nichž stojíme. Podnikáme na profesionální úrovni a poskytujeme špičkové výrobky a služby v souladu s heslem „Železná tradice kvality“.

DBÁME ETICKÝCH ZÁSAD, DODRŽUJEME PRÁVNÍ PŘEDPISY

• Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury.

• Náš podnik je obchodní společností založenou a existující podle práva uplatňovaného v České republice; toto právo, či jakékoliv jiné právo, jímž se naše vztahy řídí, soustavně sledujeme, známe, ctíme a bezpodmínečně a důsledně dodržujeme.

• Usilujeme o to, aby naše vztahy s našimi obchodními partnery, orgány veřejné správy, našimi zaměstnanci a veřejností byly dlouhodobě etablované, stabilní a založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v poctivé jednání.

• Jednáme a přijímáme svá rozhodnutí v souladu se zásadami zaměstnanecké kolegiality a poctivého obchodního styku a v souladu s právy a povinnostmi, které nám vyplývají z právních předpisů, z rozhodnutí orgánů veřejné správy a ze smluvních vztahů, jejichž jsme účastníkem.

VÁŽÍME SI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

• Dodržování lidských práv je v našem podniku samozřejmé. Nepodněcujeme a ani netolerujeme jakékoliv projevy diskriminace. Odsuzujeme jakékoliv formy násilné, nucené či jinak nelegální práce.

• Odsuzujeme zneužívání práce dětí. Zaměstnáváme pouze osoby splňující podmínky stanovené právními předpisy.

• Zajišťujeme odbornou přípravu žáků středních odborných škol na našich provozech; činíme tak podle smluv s těmito školami ve zvláštním režimu, odpovídajícím věku, znalostem a zkušenostem žáků.

• Netolerujeme jakoukoliv nelegální práci, a to ani u našich obchodních partnerů.

• Standardem v našich vztazích se zaměstnanci jsou vždy postupy a podmínky stanovené právními předpisy. To se týká též uzavírání a obsahu pracovních smluv či jiných pracovněprávních smluv a dohod, pracovní doby, udělování volna, přestávek v práci, nařizování přesčasů, odměňování, provádění srážek ze mzdy či ukončení pracovněprávních vztahů.

• Naše zaměstnance řádně odměňujeme za pracovní výkon, včetně příplatků za práci odpoledne, v noci, o víkendu a o svátcích a za přesčasovou práci. Nad rámec zákona poskytujeme svým zaměstnancům sociální a jiné výhody.

• Ve vztahu k našim zaměstnancům, ale též ve vztahu k orgánům veřejné moci, plníme veškeré naše zákonné informační povinnosti.

• Respektujeme práva našich zaměstnanců včetně práva se sdružovat a kolektivně vyjednávat. Respektujeme pozici odborových organizací působících v našem podniku jakožto zástupců našich zaměstnanců a považujeme je za naše partnery v sociálním dialogu.

• S našimi zaměstnanci soustavně komunikujeme včetně setkání a porad s top managementem a ostatními vedoucími zaměstnanci, jakož i informování našich zaměstnanců o aktuálních záležitostech prostřednictvím centrálních informačních tabulí a informačních tabulí na pracovištích.

• Vítáme dotazy a připomínky našich zaměstnanců, pro něž jsou v našem podniku využitelné též schránky „Náměty a dotazy“.

• Každé dva roky provádíme šetření spokojenosti a motivace našich zaměstnanců.

• Všechny naše zaměstnance pravidelně každoročně hodnotíme.

• Nebráníme se stížnostem našich zaměstnanců ani jiných osob; umožňujeme jim podávat stížnosti, včetně anonymních, a těmito stížnostmi se zodpovědně zabýváme.

DŮSLEDNĚ DBÁME NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ

• Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je organickou součástí veškerých našich aktivit a má nejvyšší prioritu. V našem podniku vytváříme co nejpříznivější pracovní podmínky. Dodržujeme bezpečnostní program prevence havárií; dbáme na to, aby každá pracovní činnost byla prováděna bezpečnými pracovními postupy.

• Zpracovali jsme a soustavně hodnotíme a aktualizujeme systém identifikace a hodnocení rizik možného poškození zdraví při práci, obsahující též opatření k odstraňování rizik poškození zdraví.

• Vyznáváme prevenci. Naše zaměstnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné práci a k ochraně zdraví.

• Našim zaměstnancům poskytujeme osobní ochranné pracovní prostředky podle seznamu vyhotovených pro každé pracovní místo. Zaměstnancům na pracovních místech se zvýšenou tepelnou nebo fyzickou zátěží poskytujeme ochranné nápoje.

• Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců v systému pracovně lékařských prohlídek; nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance.

• Dojde-li i přes naše úsilí k nehodě, uplatní se náš systém zahrnující zajištění první pomoci, hlášení a vyšetřování úrazů či jiné neblahé události a přijímání opatření k zamezení jejího opakovaného vzniku a k náhradám škod.

VÁŽÍME SI NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ

• K našim obchodním partnerům přistupujeme jako k osobám, které nám jsou rovny, jednáme s nimi čestně a transparentně, s úctou a spravedlivě.

• Předpokládáme, že naši obchodní partneři vyznávají stejné zásady jako my; pokud se přesvědčíme o tom, že tomu tak není, respektujeme to, pokud to není v rozporu s právními předpisy a pokud to nevyvolává nadměrné riziko nebo nepůsobí újmu.

• Zavazuje nás, že pro naše obchodní partnery vytváříme hodnoty. Ve vztahu k našim výrobkům uplatňujeme princip trvalého zlepšování, zvyšování jejich přidané hodnoty, při současném snižování zátěže životního prostředí. Uplatňujeme strategii nulových chyb.

• Naše dodavatele vybíráme s důkladnou péčí tak, aby byla dodržena kvalita našich výrobků. S našimi dodavateli sjednáváme dohody o kvalitě a vyhodnocujeme plnění jejich závazků.

• Zajišťujeme odpovídající dohled nad dodržováním pracovních a technologických postupů a nad řešením případných stížností našich obchodních partnerů. Vyhodnocujeme spokojenost našich obchodních partnerů.

• Chceme, aby náš obchodní partner s námi spolupracoval soustavně nebo aby se k nám vrátil. Úspěch našeho obchodního partnera je i naším úspěchem.

• Vyznáváme jednotu slov a činů; co slíbíme, to splníme. Podporujeme etickou podnikatelskou kulturu a své povinnosti plníme pečlivě, poctivě a čestně.

• Jsme připraveni sjednávat s našimi obchodními partnery provedení auditu v našem podniku.

ODSUZUJEME JAKÉKOLIV PROJEVY KORUPCE

• Vyznáváme nulovou toleranci vůči nabízení či přijímání úplatků.

• Naše zaměstnance přísně vedeme k tomu, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání; nikdo nebude v souvislosti s výkonem práce pro náš podnik, našim jménem nebo s odkazem na náš podnik vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí nebo příslib poskytnutí jakékoliv výhody, ani takové plnění nabízet či poskytovat.

RESPEKTUJEME HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

• Jsme zastánci svobodné, čestné a spravedlivé hospodářské soutěže; nečiníme nic, co by takovou soutěž narušilo.

• Vyhýbáme se střetu zájmů a situacím, které mohou vyvolat podezření z takového střetu, včetně střetu našich zájmů se zájmy našeho podniku; případné jednání ve střetu zájmů je možné pouze, pokud to dovoluje zákon.

• Ctíme práva duševního vlastnictví, zájem na zachování mlčenlivosti o obchodním tajemství a jiných důvěrných informacích a tato práva a tyto informace chráníme v rozsahu daném právními předpisy, smlouvami s obchodními partnery, souhlasy subjektů údajů a podnikatelskou etikou.

• Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje nám byly poskytnuty.

• Všichni naši zaměstnanci, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností přicházejí do styku s osobními údaji, s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství či s jinými důvěrnými informacemi, jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a informacích.

JSME SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝM PODNIKEM

• Naplňujeme svou firemní misi „Spolu to dotáhneme daleko.“.

• Podporujeme region a snažíme se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jeho obyvatel.

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší politiky. Standardem je nejméně plnění všech požadavků právních předpisů a povolení, udělených nám na jejich základě orgány státní moci.

• Dlouhodobě a koncepčně se snažíme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na okolí našeho podniku.

• K naplnění zásad ochrany životního prostředí jsme zřídili a uplatňujeme systémy nakládání s odpady, při němž preferujeme recyklaci, systém uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod, zacházení s chemickými látkami a hospodaření s energiemi; prioritou je též postupné snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Tyto zásady jsou základním východiskem našich vnitropodnikových předpisů včetně • pracovního řádu

• technicko-organizačních předpisů (TOP) a navazujících vnitřních norem a jsou v nich konkretizovány. Tyto zásady dodržujeme a jejich dodržování v našem podniku kontrolujeme a vymáháme.V Bohumíně dne 1.10.2016


Januš Szkuta, MBA, v.r., předseda představenstva, výkonný ředitel
Ing. Petr Adamek, v.r., místopředseda představenstva, obchodní ředitel