Lana, Dráty, Pružiny, Ocelové kordy, pružinové dráty, kovové tkaniny - Firemnní kultura - ŽDB DRÁTOVNA a.s. 
 FIREMNÍ KULTURA

O nás
Historie
Management
Video prohlídka
Tiskové zprávy
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Výběrová řízení
Etický kodex
Firemní kultura
Sponzorství
Projekt ESF
Průzkum spokojenosti
Kariéra
Zpravodaj

ŽDB DRÁTOVNA je součástí skupiny Třinecké železárny.
Právě Třinecké železárny se staly za dobu více než 170 let své existence dominantní společností v regionu, která svým působením ovlivňuje blízké okolí s asi 100 000 obyvateli. Ke klíčovým prvkům, které se prolínají celou její historií, bezesporu patří důraz kladený na um lidí, přenášený z generace na generaci, pracovitost, čestnost a nesmírnou loajalitu zaměstnanců. Patriotismus pracovníků k Třineckým železárnám a regionu, ve kterém žijí, je právě tím, co je výrazně odlišuje od ostatních.

V roce 1999 byl v Třineckých železárnách založen projekt s názvem Firemní kultura, kde se postupně utvářely hodnoty, tradice, zvyky, vyvíjelo se pracovní prostředí spolu s pracovní atmosférou, docházelo k postupnému formování vztahu k zaměstnancům, odběratelům i regionu, což utvářelo celkový image společnosti.

ŽDB DRÁTOVNA se po vstupu do skupiny Třinecké železárny také připojila k tomuto projektu. Stavíme na dlouholeté tradici a hrdosti zaměstnanců pracovat v takové firmě.

Principy firemní kultury

Orientace na zákazníka
"Náš zákazník, náš partner"
- plníme potřeby, záměry a dokonce tajné sny našich zákazníků
- uspokojíme zákazníka a odevzdáme mu vždy jen ten nejkvalitnější produkt či službu – chceme, aby se zákazník vrátil
- jsme si vzájemnými zákazníky i v rámci naší společnosti
- podporujme vztahy k zákazníkům založené na zákonnosti a distancujme se od všech projevů korupce

Předvídavost, inovace
"Mysli dopředu, hledej a realizuj nová řešení"
- své činnosti provádíme z pohledu potřeb budoucnosti
- jsme vždy nejméně krok před konkurencí
- technologická vyspělost je naším cílem

Podnikatelský duch, akční orientace
"Hledej a využívej příležitosti k rozvoji firmy"
- dělejme správná rozhodnutí v pravý okamžik
- vytvářejme prostředí, kde se budeme chovat jako dobří hospodáři

Otevřenost změnám, flexibilita
"Změna je motorem úspěchu"
- chápejme změnu jako výzvu a příležitost něco dokázat
- nebraňme se změně, nebuďme brzdou rozvoje
- přijměme i nepříznivou změnu, může dát příznivý efekt

Trvalé zlepšování procesů a výkonů
"Vždy a všude je co zlepšovat"
- hledejme zlepšení u sebe, zlepšujme sami sebe
- zjednodušujme činnosti – je to cesta k úspěchu

Týmová práce
"Celek je více než část"
- zapojme do řešení úkolů své spolupracovníky
- využívejme znalostí, schopností a dovedností ostatních ve prospěch firmy

Partnerské a alianční myšlení
"Vytvářej partnerské vztahy uvnitř i mimo společnost"
- respektujme názory druhých
- spolupracujme – spolupráce přináší výsledky
- úspěch partnerské společnosti je i naším úspěchem
- vyžadujme partnerské vztahy založené na dodržování ochrany lidských práv

Důslednost, plnění dohod
"Jednota slov a činů"
- co slíbíme, to splníme
- nejlepší smlouva je taková, která není napsaná, ale obě strany ji plní dotahujeme úkoly do konce

Sdílení znalostí a zkušeností
"Dobrá myšlenka, kterou si necháme pro sebe, není nic platná"
- nenechávejme si svoje zkušenosti a znalosti pro sebe
- předáváním znalostí a zkušeností obohatíme sebe i druhé

Kompetentní otevřenost a srozumitelnost v komunikaci
"Vědět co, komu, jak a kdy sdělit"
- bez spojení není vedení
- buďme vstřícní a konkrétní
- jasně formulujme úkoly a cíle
- podporujme zpětnou vazbu

Vědomí společné zodpovědnosti za úspěch firmy
"Bez části není celek"
- uvědomme si, že firma je živý organismus, proto je nutné, aby fungoval každý jeho článek
- úspěch firmy je tvořen zodpovědnou prací každého jednotlivce
- buďme loajální a hrdi na práci ve firmě, na jejímž úspěchu se spolupodílíme

Trvalé rozvíjení důvěry
"Důvěřuj i prověřuj – tím posiluj vzájemnou důvěru"
- důvěru musíme získat, nemůžeme ji koupit
- vytvářejme prostor pro dialog
- posilujme dobré mezilidské vztahy založené na vzájemném respektu a intoleranci vůči jakýmkoli projevům diskriminace